Rettferdig erstatning til pelsdyrbøndene nå – nok er nok

Uttalelse er vedtatt av styret i Rogaland AP.

Rettferdig erstatning til pelsdyrbøndene nå – nok er nok

Uttalelse er vedtatt av styret i Rogaland AP.

Arbeiderpartiet har vært tydelige på to ting når det gjelder pelsdyrsaken:

- Vi har ønsket en styrt avvikling- Pelsdyrbøndene som må avvikle sin virksomhet bør få en anstendig og rettferdig kompensasjon for at de må legge ned driften.

For mer enn 3 år siden ble pelsdyrnæringa bestemt avviklet som et resultat av regjeringsforhandlingene på Jeløya.

Arbeiderpartiet er for et lovforbud mot pelsdyroppdrett, og har hatt det som en villet politikk siden landsmøtet første gang vedtok et forbud mot pelsdyrproduksjon i Norge på landsmøtet i 2011.

Som følge av partiets vedtak, stemte Arbeiderpartiet derfor for forbud mot pelsdyrhold da denne ble behandlet i Stortinget i januar 2017. Samtidig har Arbeiderpartiet vært tydelige på, og ved flere behandlinger av saken i Stortinget, tatt til orde for at regjeringens ulike fremlegg i saken har vært mangelfulle og uforutsigbare for bøndene som blir rammet av næringsforbudet. Vi endte sågar opp med å stemme mot hele lovforbudet i sin helhet i 2020, nettopp fordi vi mente at regjeringens mange forslag ikke har ivaretatt bøndene og sikret en god og anstendig avvikling.

Nå behandler Stortinget igjen saken, og denne gang er det knyttet til hvilke endringer som må til for å ivareta bøndenes kompensasjon som følge av lovforbudet.

Vi er glade for at vår stortingsgruppe har vist et ekte og solid engasjement for pelsdyrbøndene. Det trengs. I over tre år har pelsdyrbøndene levd i stor usikkerhet for egen fremtid, og vi ber derfor stortingsgruppa påse at vårt parti bidrar med det som trengs for å sette en endelig sluttstrek for denne saken. Det gjøres ved å sørge for en erstatningsordning som blir rettferdig og ikke fører bøndene ut i mer strid med forvaltning eller rettsapparat.

Rogaland Arbeiderparti og de andre som har signert denne uttalelsen ber om at Arbeiderpartiets stortingsgruppe bidrar til vedtak som sikrer at pelsdyrbøndene skal få dekket sine tap fullt ut. De skal ha full erstatning og holdes skadesløse ved at:

* Loven blir helhetlig og gjennomarbeidet * Grunnvilkåret om hvem som omfattes må endres:

- Krav om hold av pelsdyr 15. januar 2018 må fjernes.- Alle som hadde forskriftsmessige anlegg 1. januar 2015 må inkluderes i erstatningsordningen- Definisjon av “pelsdyroppdretter” må endres - All virksomhet knyttet til pelsdyroppdrett må omfattes av ordningen (pelserier og fôrprodusentene)

* Utmålingen må bli rettferdig ved at:

- Alle må ha krav på bruksverdi eller gjenanskaffelsesverdi (takst)- Utmåling av bruksverdi må baseres på standardiserte modeller, med mulighet for individuelle tillegg

* Erstatningen må være skattefri* Rivning og opprydding må dekkes fullt ut* Omstillingsmidlene må gjøres rettighetsbaserte* Pensjonsordningen må gjelde uavhengig av alderspensjon