Grønt industriløft

Støre-regjeringen lanserer "Veikart for et Grønt industriløft

Fredag 24. juni lanserte Støre-regjeringen "Veikart for et Grønt industriløft".

Målet til Arbeiderpartiet er å skape verdier og trygge, lønnsomme arbeidsplasser i hele landet, øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og samtidig kutte klimagassutslipp.

Arbeiderpartiet ser et behov for et krafttak i industrien. Derfor har vi laget veikartet for grønt industriløft. Dette er vår plan for at Norge skal bli en grønn industrigigant.

Veikartet peker på syv områder der Norge kan ta en ledende posisjon globalt: havvind, hydrogen, batteri, CO2-håndtering, skog- og trenæringen og øvrig bioøkonomi, prosessindustri og maritim industri. Verdiskapningen skal skje over hele landet.

Norge og norsk industri har kanskje verdens beste forutsetninger for å lykkes med det grønne skiftet, men det krever større ambisjoner, høyere tempo og bedre gjennomføringsevne enn i dag. Det er først og fremst bedriftenes eget ansvar å utnytte markedsmulighetene i det grønne skiftet, men en aktiv næringspolitikk betyr at staten engasjerer seg gjennom en kraftfull verktøykasse.

Slik sikrer vi økonomisk trygghet for fellesskapet og at vi også i fremtiden har råd til en god skole, helsetjenester i verdensklasse, en raus omsorg for våre eldste og gode sosiale ordninger for de svakeste i samfunnet vårt, uavhengig av hvor de bor eller hvor stor lommeboken deres er. 

- Støre-regjeringen lanserer veikartet for et grønt industriløft torsdag 23. juni. Veikartet er en spissing av den aktive næringspolitikken og presenterer nye ambisjoner, virkemidler og tiltak inn mot syv områder der Norge har særlig store muligheter for å lykkes.

- Verden etterspør stadig grønnere løsninger og vi har store muligheter. Vår industri, med våre fagfolk og bedrifter i verdensklasse, har gode muligheter for å levere og lede an. Samtidig tar det tid å bygge ny industri. Mange land har allerede startet å posisjonere seg for å bli ledende innen disse områdene. Skal vi sikre at de nye industriene etablerer seg i Norge, må vi handle nå!

- Mye av utviklingen drives fram av private aktører, vi har noen av verdens fremste bedrifter og fagmiljøer i Norge basert på våre felles naturgitte fortrinn. Staten skal ikke plukke vinnere blant bedriftene, og det er i all hovedsak privat kapital som må identifisere og finansiere de lønnsomme prosjektene. Men staten må bidra til å legge forholdene til rette for at norske bedrifter skal lykkes. 

- Det finnes et bredt spekter av statlige virkemidler som kan fremme vekst av ny industri. I veikartet peker vi på at vi aktivt vil bruke risikoavlastning, tilrettelegging av arealer, rimelig og forutsigbar tilfang på kraft mm. for å bidra til å mobilisere privat kapital, og tiltrekke nødvendige investeringer til Norge. 

- Regjeringen har allerede gjort mye for å vri næringspolitikken i en mer aktiv og grønnere retning: I fjor høst bevilget vi mer midler til hydrogenprosjekter, grønne låneordninger, og til en styrking av konsesjonsbehandlingen for nett og kraft. Vi har lansert ambisiøse mål for havvind, og fått fortgang i prosessen med å utlyse arealer. CO2-avgiften trappes opp i takt med 2030-målet, samtidig som vi har forlenget NOX-avtalen med to år. 

- Når vi nå legger frem et veikart for grønt industriløft er det aktiv næringspolitikk ved å for det første identifisere hvordan vi skal styrke industriens felles forutsetninger og samarbeid. Samtidig som vi synliggjør syv områder hvor regjeringen vil konsentrere innsatsen: Havvind, batterier, hydrogen, CO2-håndtering, prosessindustri, maritim industri, og skog- og trenæringen og øvrig bioøkonomi.

De viktigste tiltakene for å styrke industriens felles forutsetninger:

Kraft: øke kraftproduksjonen, redusere konsesjonsbehandlingstiden og forsterke kapasiteten i strømnettet

Areal og lokal infrastruktur: utarbeide en strategi for klargjøring av grønne industriområder med internasjonale konkurransefortrinn. 

Råvarer: legge frem en mineralstrategi høsten 2022 med mål om å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring i Norge. 

Kapital: Privat kapital skal lede an og regjeringen vil bidra med statlig risikoavlastning til grønne industriprosjekter. Vi skal ruste virkemiddelapparatet for å møte det økende behovet for statlige lån, garantier og egenkapital. Forutsetningen er selvfølgelig at prosjektene er gode nok og den private investeringsviljen stor nok

Forskning, teknologiutvikling og digitalisering: gjennomgå hele virkemiddelapparatet for å spisse innsatsen ytterligere mot grønt industriløft. Arbeidskraft og kompetanse: gjennomføre en bred kompetansereform for arbeidslivet med basis i trepartssamarbeidet.

Eksportmarkedet: videreutvikle og forsterke eksportreformen «Hele Norge eksporterer»

Regjeringens visjoner for de sju industriområdene:

Havvind: Visjon: Norge skal bli en ledende nasjon innenfor havvind, med en industri som utvikler og bygger vindkraftløsninger i toppklasse. Regjeringens ambisjon er å innen 2040 tildele arealer med potensial for 30 GW havvindproduksjon på norsk sokkel.

Hydrogen:Visjon: Norge skal utvikle en verdikjede for produksjon, distribusjon og bruk av hydrogen produsert med ingen eller lave utslipp, og bidra til å utvikle hydrogenmarkedet i Europa.

Batteri: Visjon: Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede, som spenner fra bærekraftig mineralutvinning til resirkulering av batterier. Norge skal være et attraktivt vertsland for lønnsom aktivitet i hele batteriverdikjeden og tiltrekke seg de store batteriinvesteringene og gigafabrikkene.

CO2-håndtering:Visjon: Norge skal fortsette arbeidet med verdensledende industrielle løsninger for fangst, lagring og bruk av CO2 som skaper lønnsomme jobber i Norge og som kutter de globale klimautslippene på en kostnadseffektiv måte.

Prosessindustri:Visjon: Norge skal ha verdens reneste og mest moderne og energieffektive prosessindustri, basert på høyteknologiske løsninger og stor verdiskaping.

Maritim industri: Visjon: Norge skal forbli en maritim stormakt internasjonalt, som viser vei inn i det grønne skiftet gjennom å utvikle, bygge og ta i bruk nullutslippsløsninger og autonome fartøy.

Skog- og tre-næringen og øvrig bioøkonomi:Visjon: Norge skal ha verdens mest bærekraftige skogbruk. Bioressurser fra hav og land skal brukes til klimavennlige og lønnsomme produkter og biodrivstoff og bidra til å utvikle industriarbeidsplasser og lange verdikjeder i Norge.