Årsbudsjettet 2016 - Rogaland Fylkeskommune

- Dette budsjettet er rødt, grønt og gult, da budsjettet viser et grønt skifte med 0-visjon for frafall og med fokus på nye muligheter innen skole, arbeid, kollektiv og miljø. Sa Marianne Chesak under pressekonferansen tidligere i dag.

original

Tirsdag presenterte Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre, samt Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti årsbudsjettet 2016.

Satsingsområdene i dette budsjettet retter seg både mot elevene og de ansatte i videregående skole, kollektiv/samferdsel og arbeidstiltak. Flertallet foreslår mer tilskudd til opplæring, større satsing på kollektivtrafikk og grønne tiltak, samt en større sikkerhet for de ansatte i Rogaland Fylkeskommune.

- Skolen er det viktigste verktøyet for å utjevne sosiale forskjeller i samfunnet. Vi vil sikre gode oppvekstforhold og et godt skoletilbud i hele fylket, frafall fra videregående opplæring er en alvorlig utfordring og vår visjon er at ingen skal falle ut av sitt opplæringsløp, sier Chesak.

I budsjettet som har blitt lagt frem er det en økning på 10 millioner som er rettet mot nettopp dette arbeidet. Fylkeskommunen skal derfor øke arbeidet med å hindre frafall gjennom ulike målrettede tiltak i tett dialog med skolene. Blant annet skal det ses på å tilføre midler til vikarer, redusere behovet for å slå sammen timer og klasser, øke midlene til Prosjekt Fordypning og andre tiltak knyttet til det å hindre frafall. Flertallet varslet også om at denne budsjettposten vil bli styrket ytterligere i perioden.

Du kan lese hele forslaget til årsbudsjettet her

Anonym retting og ”tidstyver”

- Læreren skal ha tid til å være lærer, og vi har tillit til læreren, sier Chesak

Flertallet presenterte i dag at de vil avvikle anonym retting i skolene og vil starte jobben med å redusere ”tidstyvene” i skolen.

Lærlinger og ansatte

I årsbudsjettet har flertallet varslet om at de vil utfordre både private og offentlige virksomheter til å satse på lærlinger i større grad. Rogaland Fylkeskommune har selv tatt grep og vil øke antallet lærlinger i egen organisasjon. Flertallet har lagt inn at det skal være 75 lærlinger i Fylkeskommunen innen 2018.

- De ansatte er den viktigste ressursen for Rogaland Fylkeskommune. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass som bygger på åpenhet, tillit, respekt og gode arbeidsbetingelser. Og vi skal derfor ikke benytte oss av muligheten for midlertidige ansettelser på vilkårlig grunnlag, sier Chesak

I dag har Fylkeskommunen både egne ansatte renholdsmedarbeidere og innleide. Flertallet ønsker at renholdspersonalet skal være ansatt i Fylkeskommunen. Innleid renholdspersonale skal erstattes av fast ansatte ved utløp av gjeldende avtaler. Avtalen om kjøp av eksterne renholdstjenester ved Fylkeskommunens skoler skal evalueres .

Samferdsel og kollektivtrafikk

- Flere må reise kollektivt! Nå satses det stort på kollektivtransport og Nord-Jæren vil få et betydelig bedre tilbud med det nye takst og sone systemet og ved videre utbygging av bussveien. For å få flere til å prøve å reise kollektivt vil vi ha en kampanje med gratis buss i løpet av 2016, sier Chesak

- En annen viktig sak for flertallet og spesielt oss i Arbeiderpartiet var å øke tilskuddet til rutebåten Utsira. Det er viktig at barn og ungdom på Utsira får en større mulighet til å være med på aktiviteter i Karmøy/Haugesund på kveldstid, og det å øke tilskuddet som igjen vil øke antall avganger er en viktig faktor her. 

Flertallet presenterte også i dag at det skal utarbeides en strategiplan for sykling i Rogaland 2016-2030. Rogaland Fylkeskommune vil legge til rette forholdene både for hverdagssyklistene og tursyklistene. På kort sikt ønskes det iverksatt enkle tiltak som vil forbedre hovedrutene gjennom fylket. Rogaland Fylkeskommune skal også søke om å få bli med i statlig forsøksprosjekt med å bygge gang- og sykkelvei med noe enklere standard, med god trafikksikkerhet. Det er også lagt inn en økning til Aksjon skolevei med opptrapping videre i perioden. 

Med Rogaland inn i en ny tid 

- Nå viser vi retning! Fylkesrådmannens budsjettforslag var et godt utgangspunkt for vårt arbeid, selv om mange av føringene i dette budsjettet ble lagt i forrige periode gjennom tidligere vedtak,. Vi vil nå jobbe for et bedre handlingsrom i årene som kommer og over tid ha en sunn økonomisk styring og redusere gjeldsgraden, sier Chesak. 

Du kan lese hele forslaget til årsbudsjettet her