Utdanning

Utdanning

Utdanning for alle

Rogaland Arbeiderparti er opptatt av hvilke muligheter du har når du går ut av skolen, ikke bare før du begynte opplæringen. Rogaland Arbeiderparti vil ha en sterk fellesskole som gir utdanning for alle. Alle skal ha nærhet til utdanning, uansett hvor man bor i fylket. Godt utstyrte skoler gir gode muligheter for læring.

Rogaland Arbeiderparti vil ha like muligheter for utdanning og vil derfor:- Styrke fellesskolen.

- Si nei til kommersielle private skoler.

- Fortsatt ha fritt skolevalg.

- Arbeide for at alle elever som ønsker det, skal kunne fortsette på den skolen de har begynt på, ved å fjerne karakterkonkurransen ved søking til vg2.

- Desentralisere det videregående opplæringstilbudet.

- Sikre oppdaterte og gode læremidler som bøker, utstyr, verktøy, maskiner og verksteder.

- Sikre tidsmessige lavenergi skolebygg av høy standard i hele fylket.

- Styrke fagskolene for å gi alle fleksible utdanningsløp.

Rogaland Arbeiderparti vil ha en skole som støtter eleven til den har fått seg jobb. Vi vil styrke yrkesfag, fordi fagarbeideren er nøkkelen for å løse de store utfordringene vi står overfor som eldrebølgen, energikrise og det grønne skiftet. Utdanning skal være for alle, og da må det også mer praksis inn i skolen. Vi har troen på at trygge voksne, gode venner og opplevelse av mestring er oppskrift på god læring i skolen. For at alle elevene skal oppleve mestring, er det viktig for Rogaland Arbeiderparti at det er mange forskjellige utdanningstilbud. Bredden og behovet i yrkeslivet, skal gjenspeiles i tilbudet av fag og linjer som tilbys i den videregående skolen.

Rogaland Arbeiderparti vil løfte yrkesfag og vil derfor: - Synliggjøre viktigheten av fagarbeidere og yrkesfaglig utdanning. Ha læreplassgaranti.

- Vurderes å etablere et nytt tilbud innen landbruksfagutdanning med mulig fagbrev.

- Vurdere hospiteringsmuligheter for lærlinger for å gjøre det mer attraktivt å velge yrkesfag. 

- Starte et prøveprosjekt med leksefri på en skole med yrkesfag.

- Øke elevplasser på linjer med mulighet for å ta fagbrev og studiekompetanse samtidig (for eksempel yrkessjåførutdanningen (YSK). 

- Ha mer praksis i skolen for å gjøre skolehverdagen mer arbeidsrelevant.

- Videreutvikle samarbeidet med næringslivet, for å sikre god tilgang på læreplasser, og en fagopplæring tilpasset framtidens behov. 

I årene som kommer vil etter- og videreutdanning bli avgjørende for å møte kompetansekravene både i offentlig og privat sektor. Samtidig endrer arbeidslivet seg fra år til år, behovet for å bygge videre på den kompetansen en har blir avgjørende for å sikre tilstrekkelig arbeidskraft. Livslang læring krever fleksible, innovative og gode løsninger, og de videregående skolene vil som regionale kompetansesenter spille en avgjørende rolle.

Rogaland Arbeiderparti vil at alle skal ha mulighet til å møte kravene i arbeidslivet og vil derfor: 

- Jobbe for å styrke utdanningssenteret i Dalane, og etablere et nytt, desentralisert utdanningssenter i Indre Ryfylke.- Bidra til å utvide tilbudet om høyere utdanning i distriktene, som for eksempel gjennom tilbudet «Utdanning i Regionene» og MoR-prosjektet.- Jobbe for å styrke utdanningsmulighetene i distriktene gjennom desentraliserte utdanningstilbud i partnerskap med næringslivet og de videregående skolene.

Rogaland Arbeiderparti vil at alle skal gjennomføre videregående opplæring. Vi vil ha sømløse overganger fra ungdomsskolen til videregående opplæring, for å sikre at alle får en utdanning. Alle elever har ressurser som kan brukes i arbeidslivet, og utdanningen skal styrke ressursene til elevene.

Rogaland Arbeiderparti vil at alle skal gjennomføre videregående opplæring og vil derfor:- Prioritere tett oppfølging av elever som står i fare for å ikke gjennomføre opplæring på normert tid blant annet gjennom Oppfølgingstjenesten (OT).

- Styrke sommerskolen for å sikre at eleven får den hjelpen den trenger.

- Øke samarbeid mellom ungdomsskole og videregående skole, for å redusere frafall.

- Styrke samarbeidet mellom varig tilrettelagt opplæring (VTO) og arbeidsplass (VTA), for å sikre arbeid til alle.

- Styrke opplæringstilbud i fengsler med flere yrkesfaglige retninger, bedre læremidler og relevant kursing for å styrke tilbakeføringen av straffedømte i arbeidslivet.

- Styrke flyktningers vei inn i arbeidslivet gjennom å tilby relevante kompetanseløft. Ha et særlig fokus på kvinner, der frafallet er størst.

- Styrke samarbeidet mellom videregående skoler og foreldre til elever under 18 år, for å sikre bedre oppfølging av elever.

- Obligatorisk opplæring av foreldre må komme på plass, for å betre kunne møte utfordringene til elever som sliter med psykisk uhelse, rusproblemer eller fare for å falle fra videregående opplæring.

Rogaland Arbeiderparti er opptatt av at alle elevene våre skal bli sett og hørt i skolen. Vi tar elevens trivsel på alvor. Rogaland Arbeiderparti arbeider aktivt mot diskriminering og mobbing, og aktivt for inkludering og mangfold. Rogaland Arbeiderparti vil ha økt fokus på psykisk helse, gjennom trygge treffpunkter, kompetanse og bevisste holdninger i skolen. Det er også viktig for oss å inngå samarbeid med relevante instanser, for å sikre riktig kunnskap i det forebyggende arbeidet mot kriminalitet og rusmisbruk blant ungdom.

Rogaland Arbeiderparti vil at alle skal bli inkludert og vil derfor: - Sette psykisk helse på dagsorden for å forebygge psykiske plager for elever.

- Ha maks 15 elever pr kontaktlærer.

- Ha minst én sosialrådgiver på skolen.

- Sette lys på forebygging mot vold, ekstremisme, rusmisbruk og kriminalitet i samarbeid med relevante instanser i skolen.

- Innføre kjønnsnøytrale toaletter og ivaretakende garderobeløsninger for LHBTI+ personer i videregående skole.

- Ha universell utforming på alle videregående skoler, at alle ansatte i skolen har kunnskap og kompetanse som er nødvendig for å sikre inkluderende og likeverdig undervisning for elever med funksjonsnedsettelse.

- Styrke arbeidet mot rasisme i skolen.

Rogaland Arbeiderparti vil, ovenfor nasjonale myndigheter, jobbe for:

- Å få lokalisert et nasjonalt senter for yrkesfag til Rogaland. 

- Å få mulighet til å prøve ut andre former for sluttevaluering enn dagens eksamensform. 

- Å få profesjonsutdanning i psykologi ved Universitetet i Stavanger (UiS).

- Vestlandslegen innføres både i Stavanger og Haugesund. Samtidig vil Rogaland Arbeiderparti jobbe for medisinutdanning ved UiS, med felles gradsrett med Universitetet i Bergen (UiB).

Er du enig med Rogaland Arbeiderparti om Utdanning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker