Bro

Samferdsel

Samferdsel, kommunikasjon og infrastruktur

Vi vil ha en infrastruktur som sikrer vekst og utvikling i hele Rogaland. Økt fremkommelighet, bedre sikkerhet, miljøhensyn og sosial rettferdighet skal ligge til grunn for vår samferdselspolitikk. Dette for at folk og varer skal komme raskt og trygt frem.

Veier, jernbane, havner og flyplasser binder Rogaland sammen og er helt avgjørende for bosetting og arbeidsplasser. Transportsektoren er avgjørende for å nå klimamål. Vi vil være i front i teknologiutviklingen, og kutte utslipp samtidig som vi trygger og skaper arbeidsplasser. Rogaland skal være i front med utbygging av høykapasitets internett, og ha et godt utbygd el-nett.

Rogaland Arbeiderparti vil:

- Fullføre prosjektene i bymiljøpakken på Nord-Jæren som planlagt. Dette inkluderer bussveien, sykkelstamvegen, Transportkorridor Vest, E39 Hove-Ålgård og E39 Smiene-Harestad.- Gjennomføre et vedlikeholds løft på fylkesveiene og sikre gul midtstripe på hovedveiene fv.44, fv.450, fv.46 og fv.42.- Være en pådriver for å få «mer» vei for pengene blant annet gjennom mer fleksibel bruk av håndbøker.- Sikre at alle husstander der det bor fastboende får tilgang til høyhastighetsbredbånd og mobildekning til alle.- Sørge for god strømforsyning i hele fylket.- Legge til rette for mer gods og persontrafikk over på sjø og jernbane.- Fastholde nullvekstmålene for persontrafikk i storbyområdene og der kollektivtilbudet er godt utbygd.- Kutte 55 % av utslippene innen transportsektoren innen 2030 i samsvar med Parisavtalen.- Samordne hovedsykkeltraseene gjennom sykkelstamveier og legge til rette for sykkelsatsinger i regionene.- Legge til rette for byutvikling og økt mobilitet med kollektiv, sykkel og gange ved å legge sterkt trafikkerte veier utenfor sentrum.- At tettbygging og urbanisering langs kollektivakser i byområdene skal prioriteres i arealplaner, ved at boliger, nye skoler og andre større offentlige bygg etableres langs viktige kollektivruter.- At Rogaland fylkeskommune som innkjøper og bestiller skal legge til rette for et seriøst arbeidsliv, bruk av ny teknologi og nye løsninger, og slik være en pådriver for å kutte utslipp og legge til rette for samfunns- og næringsutviklingen- At seriøsitetsreglene i Rogalandsmodellen også skal gjelde ved veibygging og på den måten bidra til at viktige oppdrag går til lokale og regionale entreprenører.  - Sikre god framkommelighet, kapasitet og frekvens på kollektivtilbudet i byområdene, og utvikle et kollektivtilbud som er tilpasset bosettingen og transportbehovene i regionene, for eksempel ved bruk av HentMeg-ordningen eller andre tilpassede løsninger.  - Bygge ut kollektivknutepunkter i hele fylket som sikrer gode overganger mellom tog, ferje, buss, sykkel og bil, og vurdere om parkeringsutgiftene kan bli en del av kollektivbilletten.- Gjøre kollektivtransport så billig og effektiv at mange flere benytter den framfor privatbil.- Opprettholde rabattordninger som ungdomskortet, HjemJobbHjem og 15- kroners billett, og sikre tilsvarende rabatter ved innføring av nye billettsystem. Opprettholde og utvikle et godt hurtigbåttilbud i hele fylket.- At kollektivtilbudet skal være gratis for barn under 6 år- Legge til for å kunne ta med sykkel på kollektivtrafikk.- Stille krav om at all bynær busstrafikk skal gå på fossilfrie løsninger.- Stille krav om nullutslipp i nye anbud for ferger og krav om lav- og nullutslipp i nye anbud for hurtigbåter.- Ha god offentlig kollektivtransport til flyplassene i fylket.- Etablere sømløse overganger mellom skoleskyss og øvrig kollektivtilbud.- Prioritere trafikksikkerhet for gående og syklende langs fylkesveiene- Beskytte sentrumsområder og tettsteder for gjennomgangstrafikk.Prioritere tunellsikkerhet, flom- og rasforebyggende tiltak, og lage en gjennomføringsplan for ras- og skredsikring av alle fylkesveier med høy og middels skredfaktor.- Gjennomføre nærmere utredninger av Øyfast, herunder økonomiske og miljømessige konsekvenser- Ta initiativ til at det etableres landstrøm ved de største havnene.- Bidra til utbygging av et nødvendig antall ladestasjoner for elbil i hele Rogaland.- Sikre betydelig økt utbygging av infrastruktur for klimavennlig tungtransport og skip innen 2025, med lade- og fylleinfrastruktur for fornybart drivstoff langs kysten. Vi vil stimulere til at klimavennlige energibærere som hydrogen, ammoniakk, biodrivstoff og metanol utvikles for tungtransport og store skip.- I samarbeid med kommunene legge til rette for god ladeinfrastruktur for store og små kjøretøy.- Støtte opp under arbeidet med å bygge ut infrastrukturen for elfly på Stavanger Lufthavn Sola og Haugesund Lufthavn, Karmøy.

Rogaland Arbeiderparti vil, ovenfor nasjonale myndigheter på kort og lang sikt, jobbe for:

- Å forlenge dobbeltsporet på Jærbanen til Egersund.- Gjenåpne Ålgårdbanen.- Fortsette arbeidet med å få rassikret Rødsliane på rv. 13 i Suldal.- Sørge for så rask fremdrift på byggingen av Rogfast som mulig.- Rask realisering av ny firefelts E39 mellom Stavanger og Kristiansand og mellom Bokn og Stord.- Sikre gode tilførselsveier til ny E39.Fortsette utbedringen av E134 Haukeliveien, og i første omgang prioritere ny Røldalstunnel og strekningen Bakka-Solheim.- Sikre gode havner, tilførselsveier og logistikknutepunkter som legger til rette for mer transport på sjø, blant annet ved å prioritere ny Eigerøy bru, ny Karmsund bro oppgradering av E134 Husøyvegen og ferdigstillelse av Transportkorridor Vest.- Tunell mellom Sauda og Etne gjennom et spleiselag mellom aktuelle kommuner, fylkeskommuner og staten.

Er du enig med Rogaland Arbeiderparti om Samferdsel?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker