næring rogaland

Næring

Rogaland - et ledende næringsfylke

Rogaland er det ledende næringsfylket i landet. Vi har kompetanse, tradisjoner og naturressurser på et nivå som gjør oss godt rustet for fortsatt høy verdiskaping. I tillegg har Rogaland alle forutsetninger for å bli det industrielle og teknologiske episenteret for den grønne omstillingen Norge er inne i.

Rogaland Arbeiderparti vil at vi skal være landets mest attraktive fylke å etablere næringsvirksomhet i. Vi vil utnytte mulighetene for verdiskaping i hele fylket og sørge for godt samspill mellom by og land for å oppnå vekst og nye arbeidsplasser.

Ut ifra prinsippet om «rett virksomhet på rett sted» skal vi jobbe for tilgjengelig areal og god infrastruktur for næringsliv og industri i alle deler av fylket. Vi vil ha folk i arbeid, og sørge for at våre skoler og utdanningsinstitusjoner gir den kompetanse som arbeidsmarkedet etterspør. Vi vil satse på kulturlivet for å gjøre Rogaland til et attraktivt sted å bo.

Rogaland Arbeiderparti vil jobbe for gode, forutsigbare og framtidsrettede rammevilkår for både eksisterende og nye næringer.

Kunnskapen og kompetansen fra olje- og gassnæringen skal videreutvikles og bidra i det grønne skiftet. Vi vil støtte opp under eksportindustrien, og utvikle et enda sterkere og mer treffsikkert virkemiddelapparat.

Europa er inne i en turbulent periode, der mange land opplever et sterkt behov for å bli mindre energiavhengige av Russland. Norge kan og bør spille en viktig rolle i disse bestrebelsene.  Rogaland Arbeiderparti vil:

- Aktivt støtte videreutviklingen av de sterke næringsklyngene våre innen olje, gass, prosessindustri, batteriteknologi, annen fornybar energi som ammoniakk og hydrogen, maritim næring, mat, havbruk, tunellsikkerhet, helse- og velferdsteknologi og smartteknologi.- Bidra til vekst og utvikling i framtidsrettede næringsområder som Kalberg og Gismarvik.- Aktivt bidra til å utvikle nye klynger på områder som reiseliv, finans, digitalisering, robotisering og Additive Manufacturing/3D-printing.- Trappe opp støtten til oppstartsbedrifter i tidlig fase, både i eksisterende og nye næringsklynger.- Styrke, forenkle og samordne virkemiddelapparatet. Arbeidet skal skje i tett dialog med bedrifter, tillitsvalgte, kommuner og staten.- Medvirke til gode prosesser mellom statsforvalteren, fylkeskommunen og kommunene i krevende plansaker.- Sikre god tilgang til næringsområder for både etablerte og nye næringer. Dette innenfor rammen av et sterkt jordvern. Videreutvikle fylkeskommunens internasjonale engasjement, og søke aktiv deltakelse i relevante prosjekter innen EØS-området.- Styrke Ungt Entreprenørskap i den videregående skolen, og aktivt støtte kommunenes arbeid med å styrke Ungt Entreprenørskap i grunnskolen.- Styrke Fagskolenes rolle som bidragsytere til verdiskaping og grønn omstilling.- Sikre god kjønnsbalanse i styrene i selskapene der Rogaland fylkeskommune er eier/medeier.- Bidra til en aktiv fiskeripolitikk som sikrer høy verdiskapning langs Rogalandskysten.

Er du enig med Rogaland Arbeiderparti om Næring?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker