Stavanger konserthus

Kultur og idrett

Kultur og idrett som fremme folkehelse

Kultur:

Kultur er helt nødvendig for et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap, ytringsfrihet og utvikling. Rogaland Arbeiderparti ønsker å fremme en kultur som utfordrer, forener og får oss til å strekke oss – som individer og som fellesskap.

Rogaland Arbeiderparti vil at alle innbyggere skal ha samme mulighet til å oppleve og delta i et bredt kulturliv. Det betyr et mangfoldig kulturliv med møteplasser som omfavner både barn, ungdom, voksne og eldre.

Rogaland Arbeiderparti ønsker å løfte kultursektoren ved å gi tilskudd til kulturformål som skaper møteplasser og samhold mellom mennesker.

Rogaland fylkeskommune vil med et bredt kulturtilbud skape bolyst, sosial utvikling, integrering, opplevelser, arbeidsplasser og danne et grunnlag for næringsutvikling.

Norge blir stadig mer sekularisert. For andre enn medlemmer av den norske kirke må man bruke livssynsåpne bygg for seremonier som bryllup og begravelser. Disse er ofte ikke tilgjengelig i tilstrekkelige omfang, eller verdige nok for anledningen. Kirkene er høyverdige bygg som står for vår felles – kulturarv, historie og opprinnelse til samfunnets etiske rammer. De som ikke er medlem av den norske kirke har også rett på høyverdige rammer for å markere overganger i et menneskeliv.

Rogaland Arbeiderparti vil:

- Åpne kirkerom for andre enn medlemmer av Den Norske Kirke. Jobbe for flere livssynsnøytrale seremonirom og et fullverdig tilbud for et mangfold av livssyn.

- Åpne en samtale med kirken om å åpne kirkebygg for seremonier for andre enn kristne.

- Øke den generelle støtten til frivillige kultur- og idrettsorganisasjoner

- Styrke de regionale bibliotekene som arenaer for leselyst, norsk språk, læring og kulturopplevelser

- Satse på musikk i alle sjangre og etablere Musikkrefter etter modell av Filmkraft.

- Støtte opp under næringsutvikling og kultureksport i film- og musikkbransjen

- Utvikle potensialet i koblingen mellom kultur, næring og reiseliv

- Arbeide for å etablere «Kultur i fengsel», slik at fengselsinstitusjonene i Rogaland får et godt og variert kulturtilbud

- Ha kulturkort for alle barn og ungdommer som ønsker det, og arbeide for et nasjonalt kulturkort

- Opprette kulturkort for studenter i Rogaland

- Støtte store og små kulturarrangementer via søknadsbaserte ordninger, samt fortsette å støtte eksisterende arrangementer.

- Finansiere transport til skoleelever fra hele fylket som skal delta på kulturarrangementer

- Beholde og videreutvikle Ung Kultur Møtes (UKM) og Den Kulturelle Skolesekken

- Fylket skal også legge til rette for alternativ kultur som f.eks. rånekultur, skatemiljøer og alternative musikksjangre. 

- Bidra til å videreutvikle Rogaland som et attraktivt gatekunst fylke.

- Arbeide for realisering av en felles opprustning og utbygging av Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST) gjennom Akropolis Visjonen

- Videreutvikle Rogaland fylkesbibliotek

- Ta vare på og løfte frem kulturminner fra regionens petroleums-, industri-, og landbruks historie.

- Støtte opp om filmnæringen i Rogaland gjennom å støtte Filmkraft og Filmfestivalen i Haugesund

- Gi støtte til et godt og variert konserttilbud over hele fylket og gi Stavanger symfoniorkester og Nord-Rogaland symfoniorkester forutsigbare rammevilkår

- Gi forutsigbar økonomisk støtte til de viktige regionale musikkfestivalene

- Styrke og støtte de regionale kulturinstitusjonene innen musikk, teater, opera og billedkunst

- Arbeide for en prøvesal ved Haugesund Teater.

Orkester i Stavanger konserthus

Idrett:

Idrett og fysisk aktivitet skaper aktivitetsglede, er viktig for folkehelsen og skaper møteplasser og samhold. Aktivitetstilbudene som gis daglig i fylket gjennom idrettslagene, er et viktig bidrag til folkehelsen. I Rogaland skal det være lett å leve aktive liv, uavhengig av fysikk, alder, bakgrunn og økonomi. Rogaland Arbeiderparti vil særlig prioritere breddeidretten.

Gjennom aktiv bruk av spillemidler skal vi fortsette utbyggingen av anlegg, idrettshaller og arenaer i hele fylket. En god infrastruktur på anleggssiden vil bidra til å gjøre oss attraktive som arrangør regional og nasjonale stevner og konkurranser. Dette vil bidra til økt idrettsturisme.

Rogaland Arbeiderparti vil:

- Stille krav til tilgjengelighet for alle på idrettsanleggene fylket er med på å finansiere

- At idretten skal være en rusfri sone

- Sette av midler til prøveordninger hvor man kan søke om midler til tiltak for å inkludere grupper som faller utenfor organisert idrett og annen aktivitet

- Sette av midler årlig for at ungdom skal kunne delta på kultur- og idrettsarrangementer uavhengig av familiens økonomi

- Spillemiddelordningen skal opprettholdes.

- Legge til rette for organisert idrett lengst mulig

- Bidra med tilrettelegging for toppidrett på videregående skoler. Styrke samarbeidet med Olympiatoppen, og muligheten for å satse på idrett i forbindelse med yrkesfaglig utdanning

- Legge til rette for egenorganisert idrett som skate-anlegg

Ban skal spille håndball

Folkehelse:

Psykiske lidelser utgjør en utfordring, særlig blant unge. Arbeiderpartiet ønsker lett tilgjengelige lavterskeltilbud som er enkle og finne og få hjelp fra. Mennesker skal møte et tilgjengelig helsevesen, hvor de som oppsøker psykisk helsehjelp ikke må stå i lange køer for å få hjelp.

Rogaland Arbeiderparti mener at lavterskeltilbud innen psykisk helse, som skoleresept ordningen skal utvides og være tilgjengelig. Da kan vi forebygge bedre, hjelpe raskere og samtidig motvirke økende sosial ulikhet i helse.

I forbindelse med utbyggingen av nytt sykehus blir Ullandhaug et knutepunkt for helse, forskning og utdanning. Rogaland Arbeiderparti vil utnytte dette nye kraftsenteret til å styrke folkehelsearbeidet.

Rogaland Arbeiderparti ønsker et aldersvennlig Rogaland. Et Rogaland som verdsetter de eldre sitt samfunnsbidrag, respekterer deres meninger og beslutninger, og responderer på aldersrelaterte behov og preferanser.

Rogaland Arbeiderparti vil:

- Utvide skolereseptordningen, og gjøre liknende tilbud tilgjengelig for flere kommuner i regionen

- Oppfordre/stimurere til årlige fellesturer til de nye dagsturhyttene etter “ti på topp” prinsippet.

- Utvide treningskontaktordningen som er i Stavanger kommune, til alle kommunene i fylke

- Utvide samarbeidet med kommunene og frivillige organisasjoner for bedre folkehelse og utvide dagens økonomiske støtteordning til folkehelsearbeid

- Etablere et systematisk arbeid mot selvmord, blant annet gjennom egen handlingsplan og samarbeid med interesse og brukerorganisasjoner

- Ha et holdningsskapende arbeid mot seksuell trakassering, vold og overgrep i skolene våre og i Rogaland fylkeskommune

- Videreutvikle samarbeid mellom kommuner og videregående skoler for å skape nye møteplasser mellom unge og eldre, for eksempel gjennom «Livsglede for eldre»

- Legge til rette for skoler som ønsker å bruke friluftsliv som en del av undervisningen

- Bedre tilretteleggingen for friluftsliv og fritidsaktiviteter for folk med nedsatt funksjonsevne 

- Innføre en tannklinikk i de nye lokalene til Studentsamskipnaden på Ullandhaug i Stavanger.

- Ansette flere helsesykepleiere til videregående opplæring.

- Slå ring rundt allemannsretten, og bidra til at friluftsområder blir mer tilgjengelige.

- Sikre god brukermedvirkning for de eldre i utformingen av tjenester som krever digitale ferdigheter. Sørge for at offentlig informasjon er utformet på en måte som gjør den godt tilgjengelig for eldre.

- Ovenfor nasjonale myndigheter jobbe for etableringen av et Nasjonalt kompetansesenter som gir et lavterskeltilbud til unge med spiseforstyrrelser.

Ungdommer som skal spille fotball

Frivillighet:

Frivillig innsats gjør samfunnet vårt rikere og fellesskapet sterkere.

Frivilligheten utgjør en selvstendig og særegen del av samfunnet. Det gjelder innen omsorg, friluftsliv, integrering, folkehelse, kultur idrett og andre områder. Frivillig arbeid er en også̊ en verdifull erfaring for de som deltar.

Rogaland Fylkeskommune skal være en aktiv partner. og i tett dialog med frivilligheten og kommunene.

Rogaland Arbeiderparti vil:

- Gi fast støtte til alle friluftsrådene i Rogaland

- Øke støtten til ulike lag og foreninger

- Lage effektive plan- og reguleringsprosesser der private og offentlige interesser arbeider integrert i hele prosessen

- Beholde det fylkeskommunale eldrerådet som et selvstendig råd

- Forenkle og tilgjengeliggjøre søknadsprosesser innen næring og kultur enda mer, for å utvide tilbudet til flere

- At viktige planer som utarbeides i fylket, er samordnet på tvers av fagområder.

Tannhelse:

Fylkeskommunen skal organisere og levere tannhelsetjenester til innbyggere som har lovpålagte rettigheter. I tillegg gis det tilbud hos en stor del av den voksne befolkningen. Dette blir organisert i det fylkeskommunale foretaket, Tannhelse Rogaland. Det er en solid organisasjon med bred kompetanse innen tannhelsefaget. Rogaland AP er særlig fornøyd med at foretaket driver to spesialisttannklinikker, en i nord i fylket og en i sør. Rekruttering innen alle fag i den offentlige tannhelsetjenesten er utfordrende. Rogaland AP vil bidra med at Tannhelse Rogaland er en attraktiv arbeidsplass med høy kompetanse, brede fagmiljø og mulighet til faglig oppdatering og etterutdanning. Det vil gi stabile og gode tannhelsetjenester til befolkningen.

Det forebyggende arbeidet innen tannhelse er en del av folkehelsearbeidet. God tannhelse, gir god helse. Tverrfaglig samarbeid er sentralt i dette arbeidet. Vi vil ha en gradvis utviding av den offentlige tannhelsen med mål om å likestille den med andre helsetjenester. Inntil det er innført vil Rogaland AP:

Rogaland Arbeiderparti vil:

- Sørge for at befolkningen i hele fylket får gode tannhelsetjenester.- Utjevne sosiale forskjeller innen tannhelse.- At forebyggende arbeid for å fremme god tannhelse og helse, skal prioriteres.- Jobbe for at flere unge skal få tilbud om gratis tannhelsetjeneste- Realisere studenttannklinikk ved UIS- Jobbe for at tannhelse blir en del av egenandels ordningen (frikort)

Er du enig med Rogaland Arbeiderparti om Kultur og idrett?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker