energi rogaland

Energi og Klima

Energi og Klima

Rogaland er i ferd med å bli episenteret for det grønne skiftet i Norge. Dette med utgangspunkt i 120 års stolt vannkrafthistorie, og posisjonen som vertskapsfylke for en verdensledende olje- gas- og maritim næring.

Rogaland Arbeiderparti skal jobbe for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, slik at Rogaland forblir et attraktivt investeringsområde for norsk og internasjonal olje- og gassindustri og maritim næring. Dette har lagt grunnlaget for nye vekstnæringer som havvind og solenergi, og vil gi grunnlag for utvikling av mineralindustri på land og på havbunnen, CCS/CCU (Karbonfangst-, lagring og bruk), samt produksjon av hydrogen og ammoniakk.

Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet bør utvikles til et sokkeldirektorat og Sjøfartsdirektoratet bør utvikles til et havdirektorat. Dette fordi det i fremtiden vil komme nye oppgaver knyttet til norsk sokkel og norsk aktivitet i egne havområder og internasjonalt. Dette vil være for eksempel innenfor datasikkerhet, havvind, bølgekraft, solenergi, havbruk og mineralutvinning. Samtidig vil det være naturlig å se på om rådgivende og forvaltningsmessige oppgaver samt tilsynsoppgaver bør overføres fra andre direktorater til et nytt sokkedirektorat og et nytt havdirektorat. Dette for å effektivisere og styrke det offentlige tjenestetilbudet overfor brukerne. 

Rogaland vil, i samarbeid med statlige myndigheter, jobbe for å:- Sikre et stabilt, høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel.- Sikre tilgang på attraktive leteområder.

- Sikre tilgang på tilstrekkelige lisenser for lagring av CO2 på norsk sokkel. 

- Styrke arbeidet med å utvikle kommersielt bærekraftige løsninger for fangst, lagring og utnyttelse av CO2 (CCS og CCU).

- Sikre stabilitet i offshorenæringen ved å pålegge nødvendig plugging av brønner i perioder med lavkonjunktur.

- Sikre og være en pådriver for en storstilt utbygging av fast og flytende havvind i områdene Sørlige Nordsjø 2 og Utsira Nord snarest mulig. Utbyggingen må legges opp på en måte som sikrer omfattende bidrag fra lokal leverandørindustri.

- Raskt åpne nye områder for havvind. Kystnære havparker må etableres i sameksistens med eksisterende havnæringer, og en betydelig del av verdiskapingen må tilfalle lokalsamfunnene.

- I løpet av valgperioden få en investeringsbeslutning for et industrielt anlegg for blå hydrogenproduksjon fra naturgass med CCS/CCU i Rogaland.

- Innen 2030 få en investeringsbeslutning for et pilotanlegg for hydrogenproduksjon knyttet til havvind.

- Bidra til økt produksjon av solenergi og bølgekraft.

- Legge til rette for produksjon av blå hydrogen på de stedene forutsetningene er best, for eksempel Kårstø.

- Etablere industriprosjekter knyttet til utvikling av grønt hydrogen, spesielt der det finnes inneklemt energi

- Etablere infrastruktur for fylling av hydrogen, metanol og ammoniakk.

- Etablere storskala produksjon av ammoniakk, med tilhørende infrastruktur for fylling.

- Bygge opp en komplett verdikjede for batteriproduksjon. Dette inkluderer råmaterialer, komponenter, utnyttelse, innsamling og resirkulering.

- Sikre at Rogaland forblir i front innen forskning, utprøving og utrulling av autonome busser, båter, skip, landbruksmaskiner og annen maskinpark.

- Etablere flere ordninger som stimulerer til energieffektivisering og som skaper bevissthet om forbruket av energi. Vi må utnytte lokale ressurser til fornybar energiproduksjon, som for eksempel biogass.

- Bygge ut strømnettet til viktige industriområder.

- Gjennom ENOVA, øke støtten og gjøre det lettere å iverksette tiltak for energieffektivisering for husholdninger og bedrifter.

- Bidra til at ny teknologi tas i bruk for å utnytte kapasiteten i strømnettet bedre.

- Videreføre nettolønnsordningen.

- Videreutvikle Sjøfartsdirektoratet til et havdirektorat.

- Videreutvikle Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet til et sokkeldirektorat.

Er du enig med Rogaland Arbeiderparti om Energi og Klima?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker