To arbeidere går langs veien ved et industriområde. Foto: Øivind Haug

Arbeidsliv og arbeidsgiverpolitikk

Arbeidsliv og arbeidsgiverpolitikk

Rogaland Arbeiderparti vil føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk.

Rogaland fylkeskommune er en stor arbeidsgiver og skal gå foran når det gjelder å tilby hele faste stillinger, bruk av lærlinger, kompetansebygging, arbeidsmiljø, inkludering, lik lønn for likt arbeid og en aktiv seniorpolitikk. Det skal være et trygt og organisert arbeidsliv, hvor det er nulltoleranse ovenfor sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Fylkeskommunen skal være en seriøs arbeidsgiver med et sterkt varslervern og god og reell medbestemmelse for arbeidstakerne.

Anerkjennelse av det organiserte arbeidsliv

For å sikre god medbestemmelse og innflytelse fra de ansatte, må tillitsvalgte etter lov- og avtaleverket få permisjon med lønn for å delta i nødvendig opplæring og møtevirksomhet. I tillegg må det legges til rette for at tillitsvalgte får utført sine oppgaver i henhold til vervet, ved blant annet å kunne gjennomføre møter med medlemmer, og være synlig ute i virksomheten. 

Offentlig anskaffelser

Det offentlige representerer en stor innkjøpsmakt. Alle anbud skal omfattes av seriøsitetsbestemmelser, og det må etableres effektive kontrolltiltak og krav. Ved virksomhetsoverdragelse, som følge av en offentlig anskaffelse, skal ansatte få tilbud om å følge med over til ny bedrift.

Mulighetsrommet i EØS-avtalen må utnyttes maksimalt for å sikre offentlige innkjøp fra norske bedrifter som har den beste miljø- og klimaløsningen.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Arbeidet med å sikre alle en trygg arbeidshverdag fri for trusler, og vold og diskriminering. I arbeidssituasjoner med høy risiko for vold og trusler må det stilles krav om tilstrekkelig bemanning, riktig kompetanse og bruk av tekniske hjelpemidler for å øke sikkerheten. Det må arbeides for å styrke arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS).  

For å skape et så godt arbeidsmiljø som mulig, må informasjons- og skoleringsarbeidet intensiveres og forbedres. Spesielt gjelder dette temaer som varsling, psykososialt arbeidsmiljø og ettervern for varslere. Opplæring av vernetjenesten må også inkludere hvordan man kan forebygge seksuell trakassering på arbeidsplassen, og hvordan varslere om seksuell trakassering ivaretas. Både ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte må få bedre kunnskap om problemstilling og virkemidler. For å styrke HMS- kunnskapen må det innføres en fleksibel og løpende HMS-opplæring for verneombud, arbeidsmiljøutvalgsmedlemmer og ledere utover dagens grunnopplæring. 

Små lønnsforskjeller er viktig for å sikre lojaliteten til tariffsystemet. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn med lik kompetanse og arbeidsoppgaver må utjevnes. 

- Verneombud og hovedverneombud må gis bedre vilkår for å utføre sitt arbeid. 

- Arbeide for at sluttsamtale innføres rutinemessig for å fange opp eventuelle forhold til utbedring 

- Arbeide for at alle arbeidstakere som trenger det, tilbys kurs i konflikthåndtering og aggresjonsmestring 

Tillitsreform

Offentlig sektor har de siste årene vært preget av målstyring. Ansatte må bruke stadig mer tid på dokumentasjon og rapportering, fremfor å bruke sitt faglige skjønn til å utvikle tjenestene. Styringen av offentlig sektor må baseres mer på tillit, medbestemmelse, kompetanse og tjenesteutvikling.

Rogaland Arbeiderparti ønsker at offentlig sektor styres etter en tillitsbasert modell som erstatter hierarkiske styringsmodeller som New Public management, med detaljstyring og unødig rapportering.

Digitalisering

Den teknologiske utviklingen kan bidra til økt produktivitet i offentlig sektor og bedre kvalitet på tjenestene. Samtidig må ikke digitalisering føre til utenforskap.

Digital omstilling må skje på en måte som ivaretar arbeidstakerrettigheter, eierskap og innsyn i data, samt bevaring av den norske arbeidslivsmodellen. Det er viktig at det legges til rette for at arbeidstakerne skal kunne utføre oppgavene med ny teknologi. Derfor er det viktig å styrke den digitale kompetansen.

Livslang læring

Kunnskap er makt, og derfor er lik rett til utdanning viktig. Utdanning skal være en rettighet og reell mulighet for alle, uavhengig av sosial bakgrunn og økonomiske evner. 

Rogaland Fylkeskommune ønsker å ta i bruk og videreutvikler den enkeltes kompetanse, og som arbeidsgiver legge til rette for fri med lønn til relevant faglig utvikling. 

Rogaland Arbeiderparti vil:

- Hver arbeidsplass skal ha en kompetanseplan utviklet i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte.  

- Alle ansatte skal ha rett til relevant kompetanseutvikling og økonomisk uttelling.

- Fylkeskommunen skal legge økonomisk til rette for, nødvendig kompetanseheving for alle ansatte ved reformer, omorganisering og teknologiske endringer. 

- Inkluderende Arbeidsliv (IA)-avtalen skal beholdes inntil et reelt alternativ er på plass.

- Det skal etableres flere læreplasser både i det private og det offentlige. Det skal være et ekstra fokus på å etablere læreplasser innen helse og sosialsektoren

- Det skal etableres flere varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA)

- Det skal føres en seniorpolitikk som legger til rette for at eldre ansatte kan stå lenge i jobb.  

- Det må tas et ekstra ansvar for kvalifiserte elever som skal ut i lære og som trenger ekstra tilrettelegging/fleksibilitet. Det skal derfor vurderes en tilskuddsordning opp mot bedriftene for å ivareta denne gruppen.

- I samarbeid med kommunene jobbe for å redusere antallet unge uføre.

- Nye statlige og fylkeskommunale stedsuavhengige stillinger skal legges til distriktene. I tillegg skal fylkeskommunen arbeide for at det finnes stedsuavhengige stillinger i hele fylket. Eksisterende offentlige arbeidsplasser skal ikke sentraliseres, og fylkeskommunen skal jobbe for flere arbeidsplasser i distriktene.

- Det skal legges til rette for at personer med funksjonsnedsettelser kan stå i heltidsstillinger i fylkeskommunen. Behovet er særlig stort blant kvinner.

- Det skal føres en streng og konsekvent politikk for universell utforming av fylkeskommunale bygg og transportløsninger, og i praktiseringen av plan- og bygningsloven generelt.

- Sørge for at fylkeskommunens folkevalgte og ansatte jobber helhetlig med tjenesteutvikling for å sikre grunnleggende rettigheter for personer med nedsatt funksjonsnedsettelse i tråd med FN-konvensjonen om rettigheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne (Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)).

Er du enig med Rogaland Arbeiderparti om Arbeidsliv og arbeidsgiverpolitikk?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?


Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker