Mer innovasjon, samferdsel og bedre infrastruktur

Vi trenger gode veier, transport, energi og informasjonsteknologi for at samfunnet skal fungere og utvikle seg. Samfunne

I forgrunnen ser vi en vei langs en fjord, og i bakgrunnen en flott bru over fjorden.

En bru og en vei

Rogaland Arbeiderparti vil

• at kollektivtilbudet skal være gratis for barn under 6 år

• ha et familiekort for kollektivtransport i hele fylket, som inkluder to voksne og inntil tre barn under 16 år

• øke aldersgrensen for barnebilletten til 18 år

• at bysykkel også skal være inkludert i ungdomskortet

• at båtruten til Røvær skal gå innom Vibrandsøy ved tilkalling

• ha gode og sømløse overganger mellom skoleskyss og øvrig kollektivtilbud

• sikre et høyfrekvent kollektivtilbud til hele Ryfylke gjennom Ryfast og opprettholde et godt hurtigbåttilbud til Stavanger

• jobbe for at Rogaland skal få statlige overføringer til båtdrift slik at vi kan opprettholde et forsvarlig tilbud i hele fylket

• ha flere direkteruter i rushtidene til de store arbeidsplassområdene i fylket

• prioritere sykkelstamveier og sykkelbysatsinger

• prioritere trafikksikkerhet for gående og syklende langs fylkesveiene

• legge til rette og arbeide aktivt for å etablere mer datasenterindustri i Rogaland

• sikre god mobildekning, fiberutbygging og elforsyning i hele fylket

• at Rogaland fylkeskommune som innkjøper og bestiller skal kreve bruk av ny teknologi og nye løsninger, og slik være en pådriver i samfunns- og næringsutviklingen

• legge til rette for flere selvkjørende kollektivløsninger og for industrien som i framtida skal utvikle og drifte denne infrastrukturen

• at seriøsitetsreglene i Rogalandsmodellen også skal gjelde ved veibygging

• forlenge dobbeltsporet på Jærbanen til Egersund

• ha hovedkorridor fra øst til vest via E134

• ha firefeltsvei på E39 Bokn–Stord og at den er ferdig til T-forbindelsen samtidig som Rogfast åpner

• gjenåpne Ålgårdsbanen med statlig finansiering

• styrke ras- og skredsikringen langs fylkesveiene og utsatte riksveier

• gå videre i arbeidet med å realisere Øyfast hvis det pågående utredningsarbeidet gir grunnlag for det

• jobbe for flere statlige midler til veifinansiering slik at vi kan fullføre flere prosjekter

• at de statlige midlene til flom- og rasforebyggende tiltak må økes betydelig

• gjennomføre prosjektene Bymiljøpakken Nord-Jæren, Utbyggingspakke Jæren og Haugalandspakken

• bygge ut flere ladestasjoner for elbiler på offentlige parkeringsplasser

Er du enig med Rogaland Arbeiderparti om Mer innovasjon, samferdsel og bedre infrastruktur?

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din tilbakemelding!Eller se hvordan du kan påvirke vår politikk

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Tusen takk for din tilbakemelding!